วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สร้างบ้านกับขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้าง


สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนสบายทุกท่าน

เมื่อเราผ่านขั้นตอนของการออกแบบซึ่งดำเนินการโดยสถาปนิกผู้มีความชำนาญเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อจะลงมือก่อสร้างกันค่ะ แต่ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างบ้าน เราก็จะต้องทำการ ขออนุญาตก่อสร้างโดยการยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นที่ทางการระบุไว้เสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การก่อสร้างนั้นเป็นไปโดยถูกกฎหมาย และมีความปลอดภัยทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงน่ะนะคะ


ในขั้นตอนของการ ขออนุญาตก่อสร้าง นั้น ก่อนอื่น เราก็คงต้องมาดูตัวบทกฎหมายและข้อบังคับสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาคารบ้านเรือนกันเสียก่อน เราลองมาดูกันนะคะ ว่าการสร้างบ้านหรืออาคารขึ้นมาสักหลังนั้น จะต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างไรบ้าง

1. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง ให้ทำการตรวจสอบว่าอาคารที่จะก่อสร้างนั้น อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศควบคุมอาคารไว้หรือไม่ และหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศควบคุมอาคาร ก็ให้ตรวจสอบต่อไป ว่ามีประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในท้องที่นั้นหรือเปล่า

2. เมื่อทำการตรวจสอบพบว่าอาคารหรือบ้านเรือนที่เราจะทำการก่อสร้างอยู่ในกฎข้อบังคับเรื่องการที่ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ขออนุญาตต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารและแบบแปลนประกอบการพิจารณาขออนุญาต ดังนี้

-แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด 
- รายการคำนวณโครงสร้างอาคารจำนวน 1 ชุด
- หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
- หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการกิจการของนิติบุคคล
- หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคารพร้อมทั้งสำเนาใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
- สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 หรือ ส.ค. 1 หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
- สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ของผู้ควบคุมงาน
- ใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมในกรณีต้องการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้อื่น

การยื่นขออนุญาตจะต้องยื่นต่อเจ้าของพนักงาน ซึ่งการจะยื่น ณ.ที่แห่งใดนั้นให้ดำเนินการยื่นได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้นะคะ

- ในเขตเทศบาลจะต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องที่
- ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องยื่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ในเขตสุขาภิบาลจะต้องยื่น ณ ที่ทำการสุขาภิบาล 
- ในเขตเมืองพัทยาจะต้องยื่น ณ ที่ทำการเขตเมืองพัทยา

ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นดังนี้

• อาคารพักอาศัยหรืออาคารที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือไม่เกิน 15.00 เมตร ให้ยื่นต่อที่ทำการเขต 
• สำหรับอาคารสูงเกิน 4 ชั้นหรือเกิน 15.00 เมตร หรืออาคารพิเศษตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กองควบคุมอาคาร สำนักโยธา กรุงเทพมหานคร

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวการขออนุญาตแล้ว จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าอนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือให้ แก้ไขเอกสารหรือแบบแปลนต่าง ๆ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รับคำขออนุญาต

4. ผู้ฝ่าฝืนก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทและหากฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องรับ โทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

ซึ่งเมื่อทำการยื่นขออนุญาตและได้รับการพิจารณาอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงจะถึงขั้นตอนของการเฟ้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จกันต่อไปน่ะนะคะ :)ข้อมูลจาก http://www.raja.co.th/show.php?id=33